Landbrug / Dækskift / Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for dækskift for landbrug og traktorer

Denne side er senest opdateret den 20. september 2021. Åbn/gem siden som pdf

Generelt
 
Dækskifte ved mobil service kræver, at køretøjet står på et fast underlag og er forsvarligt løftet samt sikret mod pludselig hældning og rulning.
Landbrugsdæk og herunder traktordæk er ofte dæk med stor volumen. Det er derfor af største vigtighed, at retningslinjerne for arbejdet overholdes. En eventuel sprængning kan medføre alvorlig personskade eller i værste fald være dødelig, og derfor skal sikkerhedsafstand ved oppumpning altid overholdes.
1. Udstyr og kompetencer

Montering og afmontering af landbrugsdæk, herunder traktordæk, skal udføres af en uddannet og kvalificeret montør, så arbejdet kan udføres korrekt og sikkert.
Montøren skal være bekendt med anvendelse af kanttrådsløsner, dækjern og andet udstyr som skal være egnet til den pågældende arbejdsopgave og dæktype.
Pumpeudstyret kan enten være håndholdt eller programmerbar pumpeautomat.
2. Afmontering

Sørg for at dækket er helt tømt for luft. Fjern evt. keglehuset for hurtig og effektiv tømning.
Kontrollér at fælgens dropcenter vender udad. Hvis dækket er med slange, skal ventilmøtrikken fjernes og ventilen trykkes ind.
Placer fritrykkeren korrekt og sørg for god smøring af kæberne. Brug evt. dækkets udsparing for værktøjet hvis sådan findes.
Dækkets forside trykkes fri hele vejen rundt. Herefter smøres dækkets forreste kanttråd, samt forreste fælgkant.
Dækket trykkes herefter fri på bagsiden.
Dækkets forreste kanttråd løftes herefter udover fælgkanten med dertil egnede afmonteringsjern.
 
Hydraulisk kanttrådsløsner
 
Afmontering med dækjern
 
Support med løftepude
 
Derefter trækkes hele dækket, undtaget den bagerste kanttråd, ud over den forreste fælgkant.
Er dækket med slange, kan slangen nu fjernes fra dækket.

Er der tale om store og tunge dæk skal dækket løftes/supporteres med kran eller løftepude før afmontering af den bagerste kanttråd.
3. Før montering

Sørg for at dæk og fælg passer sammen. Anvend STRO Databogen eller dækleverandørens databog for korrekt udvælgelse af dæk og fælgtype.
Efterse fælgen for evt. skader og revner.

Skift altid ventilen komplet ved slangeløs montering og keglehuset hvis dækket kører med slange.
 
TR 618A, TR 618 snap-in og keglehus
 
Slange med TR 218 A ventil
 
Eksempler på fælgtyper
4. Indsmøring

Anvend et montagemiddel der er egnet til traktordæk og som muliggør at dækket kan glide på plads ved lavt tryk.

Fælg: Foretag indsmøring af alle anlægs- og stigningsflader.
Dæk: Foretag først indsmøring af dækkets kanttrådsområder umiddelbart før montering.
 
 
Sørg altid for god smøring
5. Montering

Foretag indsmøring af dækkets bagerste kanttråd.

Anvend kran eller løftepude til hjælp for montering af dækkets bagerste kanttråd og løft den over fælghornet med korrekt monteringsjern.

Vigtigt:
Hvis dækket skal anvendes med slange, skal slangen nu monteres og ventilen fæstnes med ventilmøtrikken. Pump slangen med et let tryk, således at den ikke klemmes ved montering af den forreste kanttråd.

Påsæt en kanttrådsholder i position klokken 9-12 for at holde dækkets kanttråd i fælgens dropcenter under montage. Ventilen i position klokken 6.

Smør dækkets forreste kanttråd og løft den over fælghornet.

Anvend egnet monteringsjern.
 
Kanttrådsholder
 
Bageste kanttråd
 
Forreste kanttråd
6. Pumpning

Fjern ventilindsatsen, ”keglen”, for at opnå det nødvendige air-flow. Pumpning af dækket skal enten ske med håndholdt pumpeur eller med programmerbar pumpeautomat, og sikkerhedsafstand skal overholdes (se nedenfor).
 
Mobil pumpeautomat     Digitalt håndholdt
 
Pumpeur
 
Vigtigt:
Sørg for at dækkets kanttråde er rigtigt centreret i forhold til fælgen og dermed har den korrekte position under oppumpning. Sænk evt. donkraften en anelse.

Er dækket monteret med slange, sørg for at slangen ikke bliver klemt under oppumpning.
 

ADVARSEL
Springtrykket må aldrig overstige 2,5 bar

Sikkerhedsafstand ved pumpning:
Ud for dækkets slidbane: Minimum 3 m
Foran dækkets sidevæg: Minimum 5 m
7. Pas på med uens sætning af kantrådene

På enkelte dæk-/fælgkombinationer, kan det være nødvendigt at montere en afstandsgivende blokering mellem kanttråden og fælghornet. Dette skal sikre, at den ene kanttråd ikke bliver hængene og evt. klemmes under oppumpning.
Brug evt. en hydraulikslange eller andet kabel der forhindrer dækket i at springe helt på plads. Kablerne monteres/samles evt. med en klemtang på begge sider af fælgen. Når kanttrådene i begge sider er positioneret på anlægsfladen, sænkes trykket og kablerne fjernes. Dækket er nu klar til pumpning til driftstryk.
 
Ilægning af ¾” hydraulikslange mellem dæk og fælg til blokering for uens sætning af kanttråden
8. Før dækket tages i brug

Kontrollér altid at dækkets kanttrådsområde sidder korrekt på begge sider af fælgen og at driftstrykket er korrekt.
9. Efterspænding

Har hjulet været afmonteret, skal det efterspændes i henhold til maskinens/køretøjets tekniske specifikationer.
Husk, at det til enhver tid er maskinførerens ansvar, at hjulene på maskinen/køretøjet er korrekt tilspændte.