Kemi ved arbejde med person- og varebildæk

Denne side er senest opdateret den 19. oktober 2017. Åbn/gem siden som pdf
 
Hovedregler

Det er ledelsen i virksomheden, der har det fulde ansvar for

- at der på alle former for kemiske produkter der anvendes i en virksomhed, forefindes et sikkerhedsdatablad der er udarbejdet efter de danske specielregler og er udarbejdet på dansk.

- at der til alle sikkerhedsdatablade er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning der præcist beskriver hvordan virksomhedens medarbejdere sikkerhedsmæssigt skal arbejde med produktet, og hvordan produktet skal håndteres i tilfælde af uheld/brand m.m.

- at den enkelte medarbejder har fået en fuldstændig information og instruktion i håndtering og brug af det enkelte kemiske produkt, samt indgående kendskab til indholdet i sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen.

- at der er udleveret de nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerheds-handsker, åndedrætsværn m.m. og de tekniske hjælpemidler, eksempelvis effektiv ventilation, hvis dette er foreskrevet i sikkerhedsdatabladet, og der er givet instruktion i brugen af disse.

- at der ikke arbejdes med nogen former for kemiske produkter, såfremt sikkerhedsdatabladet ikke er på dansk og udarbejdet efter de særlige danske regler.

Udenlandske ansatte

Ved udenlandske ansatte, der ikke kan læse eller forstå dansk, er det virksomhedens ledelses pligt at sørge for

- at sikkerhedsdatabladet på de kemiske produkter der arbejders med, er på et sprog som medarbejderen til fulde forstår.

- at de pågældende sikkerhedsdatablade er udarbejdet efter de danske speciel-regler.

- at der til alle sikkerhedsdatablade er udarbejdet en arbejdspladsbrugsanvisning der præcist beskriver hvordan virksomhedens medarbejder sikkerhedsmæssigt skal arbejde med produktet, og opfylde de øvrige kriterier for en arbejds-pladsbrugsanvisning, på et sprog som medarbejderen til fulde forstår.

- at den enkelte medarbejder har fået en fuldstændig information og instruktion i håndtering og brug af det enkelte kemiske produkt, samt indgående kendskab til indholdet i sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen, på et sprog som medarbejderen til fulde forstår.

- at der er udleveret de nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerheds-handsker, åndedrætsværn m.m. og de tekniske hjælpemidler, eksempelvis effektiv ventilation, hvis dette er foreskrevet i sikkerhedsdatabladet, og der er givet instruktion i brugen af disse, på et sprog som medarbejderen til fulde forstår.

Tilgængelighed af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger

Der er generelt kun to forskellige måder sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger tillades at være tilgængelig for alle medarbejder i virksomheden:

1. Direkte i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere.

2. På virksomhedens egen interne netværk (ikke netværk via internet) under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.

Hvor anvendes kemien på et dækværksted

Der er to forskellige arbejdsprocesser, hvor man kan komme i forbindelse med kemiske produkter:

1. Ved modtagelse af hjul hvor det punkterede dæk er blevet repareret med et flydende produkt, der via en aerosol beholder tilkobles ventilen på hjulet, og hvor indholdet i aerosoldåsen sprøjtes ind i dækket og stopper utætheden.
Der findes en del forskellige produkter på markedet, og nogle produkter ligger monteret i biler i stedet for et reservehjul. Disse produkter kan være miljøskadelige og kan give hud- og øjenirritationer.
Da der typisk ikke vil være nogen sikkerhedsdatablade på produktet der er anvendt (og det kan være yderst vanskeligt at finde disse på nettet), bør man altid håndtere produktet der er i dækket som værende et klassificeret produkt, og derfor skal der som minimum anvendes sikkerhedshandsker (nitril) og ansigtsvisir.
Der må ikke anvendes trykluft til afrensning af dæk for flydende eller ophærdet lappemateriale.
Det anbefales at afrensningen foregår under ventilation (fx fleksibel sugearm med en kapacitet på min. 1.000 m³/t).
Produktrester må ikke komme i kloakafløbet, men skal udtages og kommes i separat container el.lign. og afleveres enten på en af kommunens modtagerstationer eller i en anden godkendt affaldsordning.

2. Ved modtagelse af hjul som er punkteret, og hvor skaden kan repareres ud fra den gældende reparationsstandard, skal alt arbejde, når dækket er demonteret fra fælgen, herunder maskinel opraspning af skadested indvendigt i dækket og limning foregå under effektiv ventilation (fx fleksibel sugearm med en kapacitet på min. 500 m³/t).
Rengøring efter opraspning skal foretages med en støvsuger.
Hele arbejdet foregår med beskyttelseshandsker (nitril) og ansigtsvisir.