Lastbil og bus / Oppumpning / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for oppumpning af dæk til lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 15. oktober 2020. Åbn/gem siden som pdf
Denne arbejdsmiljøvejledning er en vejledning i overholdelse af arbejdsmiljøloven.
Manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven kan medføre påbud og eventuelt bøde.
 
Flere vigtige oplysninger findes sidst i denne vejledning.
Pumpesikring

Dæk til lastbiler, busser og trailere skal, på grund af den forholdsvise store luftmængde og høje tryk, pumpes under kontrollerede og sikre forhold.

Sprænger et dæk under oppumpning uden for kontrollerede og sikre forhold, kan det være forbundet med livsfare.
 • Ved oppumpning af dæk skal der altid anvendes en form for pumpesikring, enten i form af et fastmonteret sikkerhedsbur, et mobilt bur eller "safety bag". • Sikkerhedsudstyret skal være let at håndtere.

 • Kontrolpulten til pumpeburet bør placeres i sikker afstand fra buret, så operatøren har den fulde kontrol med arbejdsprocessen, og straks kan afbryde oppumpningen i tilfælde af problemer/fejl. • Pumpeburet skal være forsynet med en nødstopanordning og en sikkerhedsanordning, så oppumpning ikke kan foretages uden at lågen/døren til buret er sikkert aflåst.

 • Pumpeburet bør af sikkerhedshensyn være placeret i et separat specialindrettet rum med sikring mod kraftig sprængning (tryk), eller ude i det fri under overdækket område, så buret står tørt og kan anvendes under tørre forhold.

 • Ved mobilt værksted kan der enten anvendes pumpebur som ovennævnte, hvis der er plads, ellers kan der anvendes "safety bag".
Arbejdsproces

Leverandørens anvisning på det pågældende pumpebur skal som altid følges.

Dækleverandørens anvisning for oppumpning for det pågældende dæk skal altid følges.
 
 1. Operatøren skal altid være til stede under oppumpning.

 2. Pumpeslangen monteres på dækket.

 3. Hvis pumpeburet er forsynet med automatisk oppumpningssystem, indstilles denne til dækfabrikantens maksimale monteringstryk.

 4. Pump dækket op så det sætter sig korrekt på fælgkanten. Dette kan frembringe et meget højt knald, hvis dæk og fælg ikke er smurt tilstrækkeligt.
  Anvend derfor høreværn.

 5. Lufttrykket i dækket justeres til dækfabrikantens anvisninger.

  Dæk til lastbiler, busser og trailere bør pumpes til et sæt-tryk på 1 bar over driftstrykket, for at sikre at dækket ikke indeholder fejl. Anvend kun ren og tør luft, da vandholdig luft kombineret med det høje tryk, kan beskadige dækket indefra.
Vigtige oplysninger
 
Det er virksomhedens ledelse, som har pligt til og ansvar for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.
 
Sikkerhedsdatablade
Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medarbejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virk-somhedens eget interne netværk, under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt, at den enkelte medarbejder skal hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.
 
Kemisk risikovurdering
Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.
 
Værnemidler
Medarbejderen skal have udleveret nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.
 
Tekniske hjælpemidler
Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt samt fagmæssigt korrekt, og medarbejderen skal have modtaget instruktion i brugen af disse.