Lastbil og bus / Kemi / Arbejdsmiljøvejledning

Arbejdsmiljøvejledning for kemi ved arbejde med lastbiler og busser

Denne side er senest opdateret den 13. maj 2020. Åbn/gem siden som pdf
 

Indledning

Det er virksomhedens ledelse, som har pligten og ansvaret for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Sikkerhedsdatablade

Til enhver tid ajourførte sikkerhedsdatablade på dansk (hvis medarbejderen ikke forstår dansk, skal sikkerhedsdatablade være tilgængelige på et sprog som medar-bejder til fulde forstår) for alle tilgængelige produkter skal udleveres af den pågældende leverandør og skal være tilgængelige for alle medarbejder i virksomheden enten i papirform og opbevaret frit tilgængelig for alle medarbejdere, eller på virksomhedens eget interne netværk (ikke netværk via internet) under forudsætning at alle medarbejdere har fri tilgang til materialet.
Det er ikke tilladt at skulle hente sikkerhedsdatablade på leverandørens hjemmeside.

Kemisk risikovurdering

Virksomheden skal foretage en kemisk risikovurdering af de forskellige arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske produkter. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.

Værnemidler

Medarbejderen skal have udleveret de nødvendige personlige værnemidler, fx sikkerhedshandsker, åndedrætsværn m.m.

Tekniske hjælpemidler

Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssig samt fagmæssigt korrekt, og der skal være givet instruktion i brugen af disse.

Anvendelse af kemi

Der er to forskellige arbejdsprocesser, hvor man kan komme i forbindelse med kemiske produkter:
 1. Ved modtagelse af hjul hvor det punkterede dæk er blevet repareret med et flydende produkt, der via en aerosolbeholder tilkobles ventilen på hjulet, og hvor indholdet i aerosoldåsen sprøjtes ind i dækket og stopper utætheden.

  Der findes en del forskellige produkter på markedet, og nogle produkter ligger monteret i biler i stedet for et reservehjul. Disse produkter kan være miljøskadelige og kan give hud- og øjenirritationer.

  Da der typisk ikke vil være nogen sikkerhedsdatablade på produktet der er anvendt (og det kan være yderst vanskeligt at finde disse på nettet), bør man altid håndtere produktet der er i dækket som værende et klassificeret produkt, og derfor skal der som minimum anvendes sikkerhedshandsker (nitril) og ansigtsvisir.

  Der må ikke anvendes trykluft til afrensning af dæk for flydende eller hærdet lappemateriale.

  Det anbefales, at afrensningen foregår under ventilation (fx fleksibel sugearm med en kapacitet på min. 1.000 m³/t).

  Produktrester må ikke komme i kloakafløbet, men skal udtages og kommes i separat container el.lign. og afleveres enten på en af kommunens modtagestationer eller i en anden godkendt affaldsordning.

 2. Ved modtagelse af hjul som er punkteret, og hvor skaden kan repareres ud fra den gældende reparationsstandard, skal alt arbejde, når dækket er demonteret fra fælgen, herunder maskinel raspning af skadested indvendigt i dækket og vulkanisering, foregå under effektiv ventilation (fx fleksibel sugearm med en kapacitet på min. 500 m³/t).

  Rengøring efter raspning skal foretages med en støvsuger.

  Hele arbejdet foregår med beskyttelseshandsker (nitril) og ansigtsvisir.